Adrian Ciobotaru Architect.   Staircase.
Boase Massimi Pollit Advertising Agency. Paddington. London. 1978.
© Adrian Ciobotaru.

Enjoy Fine Architecture